กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุดารัตน์ ภักดี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวัรดะห์ จันทรเพท
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1