ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอยะรัง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 (สายปัตตานี-ยะลา) ประมาณ 700 เมตร มีพื้นที่จำนวน 43 ไร่ 10.3 ตารางวา เดิมชื่อ “โรงเรียนยะรัง” ทำการสอนในระดับประถมศึกษาสังกัด กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2499
          ต่อมากระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่ง ที่ 288/2517 ลงวันที่ 22 เมษายน 2517 ให้ยุบเลิกการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา และให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้โอนข้าราชการ ลูกจ้างประจำและทรัพย์สินโรงเรียนเดิมไปให้กับกองการมัธยมศึกษา ส่วนนักเรียนและเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาโอนไปให้กับโรงเรียนบ้านสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และเปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนยะรัง” เป็น “โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา” เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2517
          ในปีการศึกษา 2539 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่วันที่  17 พฤษภาคม 2539
          โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ได้จัดการศึกษาโดยยึดถือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ กรมสามัญศึกษาให้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 จึงได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เปลี่ยนแปลงเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน