กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนาถยา เจะโกะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรอกีเยาะ เซ็ง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2