กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอาร์มันต์ มะสาอิ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายวิษนุ สาเมาะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2